കളിയാക്കിവരെ കൊണ്ട് കയ്യടിപ്പിച്ച ആ മലയാളി സിങ്കപെണ്ണ് ഇതാണ് …കയ്യടിച്ച് കേരളക്കര !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *