പുച്ഛത്തോടെ നോക്കിയവരെ തലകുനിപ്പിച്ച ആ മരണമാസ്സ്‌ അമ്മ ഇതാണ് കൈയടിച്ചു സോഷ്യൽ ലോകം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *