പ്രസവിക്കാനിടം തേടിയ പൂച്ചയുടെ തലയ്ക്കടിച്ചു പ്രസവിക്കാനാകാതെ ബോധമറ്റ് കിടന്നത് 3 ദിവസം ഒടുവില്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *