തുണ്ടു പടം കാണാറുണ്ട് അതിനു എന്താണ് കുഴപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ ചോദിക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *